Fenton-Seated Woman-16x20 oil


© Michael S Fenton 2018