MSFenton-Portrait for Sammy-8x10-Oil

MSFenton-Portrait for Sammy-8x10-Oil


© Michael S Fenton 2018